CZ|EN|DE|RU
Úvod|Odměna advokáta|Užitečné odkazy|Kontakty|Certifikáty ISO|Ke stažení

Finanční právo a daně

Advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout své služby bez ohledu na to, zda jste právnickou či fyzickou osobou, podnikatelem nebo neziskovým subjektem. Jsme schopni řešit každý Váš daňový problém.

Poskytneme Vám následující služby, které lze libovolně kombinovat až po kompletní obhospodařování všech Vašich daňových záležitostí včetně generálního zastupování před správcem daně:

DAŇOVÝ AUDIT

Advokátní kancelář  vytipuje a prověří rizikové oblasti na základě údajů vykázaných v účetnictví. Prvním krokem k vypracování daňového auditu je rozčlenění veškerých účtů klienta do oblastí, které tvoří logické celky (např. oblast investičního majetku, zásob, pohledávek a závazků, vztahů s bankou, přechodných účtů atd.). Tím je zaručeno, že posuzování problémů bude prováděno v návaznosti a s ohledem na ostatní skutečnosti. Advokátní kancelář  touto kontrolou pomůže odstranit případné chyby, vyhotoví seznam skutečností, které je nutno zohlednit v daňovém přiznání, a následně provede kontrolu daňového přiznání. Součástí služby je rovněž doporučení kroků pro daňovou optimalizaci v mezích zákona (tvorba rezerv, opravných položek atd.).

Touto službou můžete dosáhnout značné úspory na dani - můžete se vyvarovat zbytečného placení doměrku daně včetně penalizace nebo nesprávného zvýšení své daňové povinnosti. Je totiž pravděpodobné, že správce daně by při kontrole na chybu v neprospěch daňového subjektu neupozornil. Vzhledem k poměrně vysokému procentu daňového zatížení může mnohdy i jediná zjištěná chyba přinést mnohonásobně větší daňovou úsporu, než je cena služby.

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Vámi zplnomocněný daňový poradce za Vás zpracuje daňové přiznání na základě poskytnutých údajů, které mohou být bez ověření. V tomto případě však zodpovídá pouze za správnost sestavení daňového přiznání, nikoli za Vámi poskytnuté podklady. Pokud jde o kombinaci daňového přiznání s daňovým auditem použije poradce již ověřené údaje. Tato služba je vhodná především pro ty z Vás, kteří potřebují odklad daně nebo chtějí získat větší jistotu v daňových záležitostech a přenést značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SPRÁVCEM DANĚ

Advokátní kancelář Vás bude v rozsahu stanoveném v plné moci zastupovat před Vaším správcem daně. Advokátní kancelář učiní vůči Vašemu správci daně veškeré úkony, ke kterými byla Vámi zplnomocněna, včetně např. podávání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Tato služba Vám umožní plně se soustředit na Vaše běžné aktivity a ušetří Vám čas strávený komunikací se správcem daně.

OPTIMALIZACE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ

Advokátní kancelář se seznámí s Vaší činností, vytipuje rizikové faktory a poté navrhne takové postupy, které Vám umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení. Lze využít různé druhy podnikových kombinací, nákupy souborů majetku, změny v organizaci a zaměření firmy či jejího běžného provozu. Jsme připraveni takové postupy navrhnout i s využitím mezinárodního faktoru.

DAŇOVÉ VZTAHY K ZAHRANIČÍ

Advokátní kancelář prověří Vaše vztahy k zahraničním subjektům a vytipuje pro Vás všechna možná rizika a daňové povinnosti. Rovněž navrhne daňové postupy nezbytné pro řádné plnění Vašich závazků vůči správci daně a minimalizaci Vašeho vlastního daňového zatížení.


created 2008 - Akrij Design studio - vyroba-stranek.cz - kolemdokola.cz