CZ|EN|DE|RU
Úvod|Odměna advokáta|Užitečné odkazy|Kontakty|Certifikáty ISO|Ke stažení

Občanské právo a vše s ním související

Jednou ze specializací advokátní kanceláře je občanské právo. Poskytujeme právní služby a poradenství v této oblasti zejména v následujících záležitostech:

Smlouvy, jejich uzavírání, řešení sporů při jejich neplnění a porušování

 • kupní  smlouva(koupě movitých věcí, prodej a koupě nemovitostí včetně bytů,  prodej pohledávek)
 • darovací smlouva (darování peněz, darování movitých i nemovitých věcí)
 • smlouva o dílo (zhotovení díla na zakázku, zhotovení stavby, provedení jiných prací)
 • smlouva o půjčce (půjčka peněz, půjčka věcí)
 • smlouva zprostředkovatelská (zprostředkování převodů nemovitostí, zprostředkování v oblasti obchodních záležitostí, služeb, a dalších oblastí)
 • nájemní smlouva, podnájemní smlouva (nájemní smlouva k bytu, nájem nebytových prostor, nájem nemovitostí, nájemní smlouvy v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek)
 • smlouva o převodu nemovitostí (prodej a koupě domů, pozemků, převody bytů – bytových jednotek, nebytových prostor)
 • řešení sporů při neplnění a porušování smluv (mimosoudní i soudní řešení, uplatňování škod a dluhů plynoucích ze smluv)
 • zpracování smluv, uzavírání smluv
 • zastupování u soudů v soudních řízeních

Majetkové vztahy a spory mezi občany

 • náhrada škody (škody na věcech, škoda na zdraví, majetková i nemajetková škoda a jiné újmy)
 • smlouvy o náhradě škody a uznání dluhu (dlužní úpisy, uznání dluhu a závazky k náhradě škody)
 • vymáhání pohledávek (vymáhání soudní i mimosoudní, exekuční vymáhání)
 • majetkové škody a jejich uplatňování (uplatňování náhrady škody na věcech i na zdraví, řešení nemajetkových škod, spory o majetek, spory o dědictví, řešení škod v soudním řízení)
 • sousedské spory (vztahy spoluvlastníků nemovitostí, spory sousedů v domě, spory členů bytových družstev a vlastníků bytových jednotek, vztahy sousedů pozemků)
 • spoluvlastnické vztahy a jejich řešení
 • majetkové vztahy a řešení majetkových sporů
 • zastupování u soudů v soudních řízeních

Byty, nebytové prostory, nájmy a nájemní vztahy, problematika související

 • nájmy bytů a nájmy nebytových prostor
 • nájemní smlouvy a smlouvy podnájemní (zpracování nájemních smluv a jejich skončení)
 • způsob užívání bytu a nebytového prostoru, opravy v bytě a jejich placení
 • spory mezi majiteli a nájemníky
 • byty v domech bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • vymáhání dluhů od neplatičů
 • výpovědi z nájmu bytu
 • soudní řízení o neplatnost výpovědi
 • veškerá související problematika
 • zastupování u soudů v soudních řízeních

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

 • zakládání a vznik bytových družstev
 • stanovy bytového družstva a jejich zpracování nebo změny
 • právní vztahy v bytovém družstvu
 • vztahy mezi bytovým družstvem a členy bytového družstva
 • nájemní smlouvy a jejich zpracování a změny
 • prohlášení vlastníka budovy a jeho zpracování
 • smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva (zpracování smluv a jejich změn)
 • zakládání a vznik společenství vlastníků jednotek
 • stanovy společenství vlastníků jednotek a jejich zpracování
 • domovní řád a jeho zpracování
 • orgány bytového družstva, orgány společenství vlastníků jednotek a jejich usnesení
 • opravy domu, jeho společných částí a jejich placení
 • placení do fondu oprav a jiných fondů
 • skončení nájmu bytu
 • vymáhání dluhů od neplatičů
 • vyloučení člena z bytového družstva
 • vyklizení z bytu
 • zastupování u soudů v soudních řízeních

Nemovitosti, sepisování smluv o převodech nemovitostí a vklad do katastru

 • smlouvy o převodech nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o věcném břemeni)
 • obsah smlouvy a její náležitosti
 • vklad do katastru nemovitostí
 • zástavní práva
 • věcná břemena
 • užívání a nájemní právo k nemovitosti
 • zastupování u soudů soudních řízeních

Náhrada škody a její uplatňování a řešení

 • náhrada škody na věcech
 • náhrada škoda na zdraví
 • náhrada majetkové i nemajetkové újmy
 • smlouvy o náhradě škody a uznání dluhu (závazky k náhradě škody)
 • vymáhání a řešení škod (vymáhání soudní i mimosoudní, exekuční vymáhání)
 • řešení náhrad škod v soudním řízení
 • zastupování u soudů v soudních řízeních

Sousedské vztahy

 • sousedské vztahy uživatelů bytů v domě
 • vztahy spoluvlastníků nemovitostí
 • spory sousedů v domě
 • spory členů bytových družstev a vlastníků bytových jednotek
 • vztahy sousedů pozemků
 • spoluvlastnické a sousedské právní vztahy a jejich řešení
 • majetkové vztahy a řešení majetkových sporů

Zastupování u soudů a úřadů

 • právní zastupováná u soudů všech stupňů
 • právní zastupování u úřadů
 • sepisování žalob a jiných návrhů
 • sepisování odvolání a dalších opravných prostředků
 • účast na jednáních soudů, úřadů a jiných institucí

created 2008 - Akrij Design studio - vyroba-stranek.cz - kolemdokola.cz