CZ|EN|DE|RU
Úvod|Odměna advokáta|Užitečné odkazy|Kontakty|Certifikáty ISO|Ke stažení

Odměna advokáta

Odměňování advokátů je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a dále též Usnesením představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku AK o pravidlech profesionální etiky a pravidlech soutěže advokátů ČR (etická pravidla).

Za poskytování Právních služeb přísluší advokátu odměna; vedle odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů a nárok na náhradu za promeškaný čas. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.
Odměna advokáta se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna) nebo, není-li odměna smlouvou určena, ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně (mimosmluvní odměna).

Při rozhodování o náhradě nákladů civilního (občanskoprávního) řízení podle § 151 občanského soudního řádu určí soud výši odměny za zastupování účastníka advokátem podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. Takto stanovená výše odměny se může lišit od výše odměny stanovené podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně nebo sjednané mezi advokátem a klientem. Soud tedy může přiznat více nebo méně, než kolik je klient povinen zaplatit advokátovi.

Smluvní odměna

Smluvní odměnu musí advokát sjednat tak, aby byla přiměřená a nikoli ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.

Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se podle etických pravidel přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

Je-li výše odměny přiměřená, může být sjednána i podílem na hodnotě věci. Sjednat smluvenou odměnu podílem na výsledku věci lze jen tehdy, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména důvody majetkové nebo sociální a je-li odměna přiměřená. Podle stanoviska České advokátní komory neumožňují etická pravidla advokátům uveřejňovat informace o výši smluvní odměny požadované advokátem za poskytování právních služeb; tyto informace lze poskytnout na vyžádání.

Mimosmluvní odměna

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Sazba mimosmluvní odměny se odvozuje od tarifní hodnoty věci, kterou je zásadně výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku. Ve zvláštních případech definuje advokátní tarif tarifní hodnotu jinak.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

Poradenská činnost nebo záležitost, již nelze ocenit jinak, je otaxována zpravidla v hodinové sazbě 1.500,- Kč až 2.000,- Kč + DPH za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba naopak zvýšena.
V případě dlouhodobější spolupráce je pravidlem sjednání konkrétní slevy nebo předem stanovené paušální odměny.

Úkonem právní služby, za který náleží mimosmluvní odměna, je např.:

 • převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb;
 • další porada s klientem přesahující jednu hodinu;
 • písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé;
 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny;
 • sepsání právního rozboru věci;
 • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny;
 • odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim.

Úkonem právní služby, za který náleží mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny je např.:

 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví;
 • odvolání proti rozhodnuti, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání;
 • jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhům, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnut;
 • účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí.

Náhrada hotových výdajů

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby.

Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 75,- Kč na jeden úkon právní služby.

Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách.

Údaje o paušální částce náhrady nákladů a o výši náhrady cestovních výdajů, mají-li být stanoveny dohodou, lze poskytnout na vyžádání.

Náhrada za promeškaný čas

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonem prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět; za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 50,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání odročeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny.

Údaje o výši náhrady za promeškaný čas, má-li být stanovena dohodou, lze poskytnout na vyžádání.


created 2008 - Akrij Design studio - vyroba-stranek.cz - kolemdokola.cz